Verschillende bijbelvertalingen naast elkaar. Plaatsen 2019-02-15

Verschillende bijbelvertalingen naast elkaar Rating: 4,7/10 232 reviews

Plaatsen

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. Ik ben de Heer, jullie God. Luther: De bijbel tekst is wel heilig, maar niet de taal. Commentaar: Ook de Willibrord heeft 'geloof' vervangen door 'vertrouwen'. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk maken wat je je erbij moet voorstellen.

Next

Webwinkel cameran.jp: Wim Jan van 't Wout

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

De aarde was woest en leeg en de Geest van God zweefde boven de watermassa. Bijbelteksten Nederlandse Bijbelvertalingen Om een indruk te krijgen van een bijbelvertaling hebben we op deze pagina van een aantal vertalingen enkele representatieve teksten weergegeven. Deze website is niet gratis, maar biedt wel veel vertalingen naast elkaar. Maar hetzelfde doet zich voor bij andere stromingen, waar een ander Godsbeeld weer past bij een ander mensbeeld. Een ieder heeft Zijn Genade nodig. We spreken over zaken steeds weer teruggrijpend op wat er staat in de Bijbel en we proberen die bestuderend te doorvorsen en de bedoeling te zien en te gaan begrijpen. Twijfelt u al aan het Woord van God? Palm 1830 Genesis 1:1-2: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Next

Drie vertalingen naast elkaar

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Aldegonde, en Petrus Datheen, bekend door zijn Psalmberijming, waren behulpzaam bij de voorbereiding. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. De vertalingen zijn idiolect en concordant. In november 2014 is een herziene versie — Naardense Bijbel 2014 — verschenen. Het hele project heeft bijna 12 miljoen euro gekost. Of is die vraag niet objectief te beantwoorden en bepaalt het persoonlijk hart van de gelovige de identiteit van de Leider waarvoor gekozen wordt.

Next

Bijbelvertalingen

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Jezus is zijn grote Voorbeeld en volgeling wil graag gaan in Zijn voetsporen. De Statenvertaling scoort het hoogst op brontekstgetrouwheid. Er was blijkbaar een enorme honger naar de bijbel. Iemand roept in de woestijn: Baan een weg voor de Heere, zorg dat hij over rechte paden kan gaan. Ondertussen heeft men weer een Bijbeltekst verdraaid om mensen maar niet te snel te overtuigen van de overwinning over de dood door Jezus Christus.


Next

Taalverandering

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Hoe verhoudt de Deze beide vertalingen zijn ontstaan volgens ongeveer dezelfde vertaalprincipes. Deze tekst is de uitkomst van de versies die Erasmus ter beschikking had, waarvan de meeste het product waren van eeuwenlang kopiëren in de Kloosters van de Oosterse of Byzantijnse kerk. Het cruciale woord 'waar' is weggelaten. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Alpha schreef: Toen ik de Bijbel ging bestuderen, ging er een wereld voor mij open en zag, dat ik niet meer afhankelijk was van de interpretatie van de voorganger of een kerk Hallo Alpha, Merkwaardig dat jouw studie van de bijbel volledig spoort met de wtg Interpretatie. De wonden in Zijn handen en in Zijn zij, denk daarbij aan de plaatsen, die Thomas wilde aanraken, om te geloven dat Jezus Christus was opgestaan.

Next

Tekstvergelijkingen: Vergelijk en zie

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Weest waakzaam over jullie luchtvlaag, de vrouw van je jeugd mag je niet verraden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Lukas geloofde dat Jozef de echte vader van de Heere Jezus was! Verscheidene dialecten van het hebben hun eigen edities. Men kan niet begrijpen dat indien Jezus Christus op aarde is, Hij ook in de hemel is. Het copyright berust bij Stichting BasisBijbel. Informatie en vooral veel promotie voor de jongerenbijbel, die in 2006 verschenen is.


Next

Nederlandse Bijbelvertalingen: Links

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Het wantrouwen van de kerkelijke overheid tegen deze vertalingen was niet zozeer tegen het vertalen zelf gericht, maar tegen de mogelijkheid dat de vertaling gebruikt zou kunnen worden om de allerlei dogma's van de kerk aan te vallen, wat ook gebeurde natuurlijk. Goed gekozen vind ik, omdat het duidelijk en toch veelomvattend is. Op deze internetsite staat het één en ander over vervalsingen van Gods Woord, maar wat werkt er nu beter dan eerst zelf, zwart op wit, de gevolgen onder ogen te zien van deze tekstcorruptie. In 5 stappen kies je de Bijbel die bij je past. Deze tekst is een aantasting van de Godheid van Jezus Christus! De druk neemt toe Als we ons realiseren dat ongeveer één vijfde van alle gedrukte teksten uit de eerste helft van de 16 de eeuw bijbels waren waarvan een groot deel in Antwerpen gedrukt , dan is wel duidelijk dat de censoren het vertaalproces niet konden indammen.

Next

Nederlandse Bijbelvertalingen: Links

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Trajecto: De draad is nu zo gemaakt en van een titel voorzien dat dit ook goed kan. Deze site biedt korte, overzichtelijke basisinformatie over de Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling, Naardense Bijbel. Elke Bijbelvertaling heeft zijn sterke en zwakke kanten. Ook daar was de schrift duidelijk, na de Romeinse macht zou eerst nog een andere macht moeten opstaan Daniël 2:31-35 , waarna Jezus de hemelse koning zou zijn. De vruchten van de Geest zijn helemaal wegvertaald. Daar zullen niet zijzelf, de gelovigen, branden, maar hun werken zullen door vuur beproefd worden.

Next

Tekstvergelijkingen: Vergelijk en zie

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Maar de corrupte Schriftgeleerde die deze toevoeging gemaakt heeft, is het ontgaan dat de context van Hebreeën 11 : 21 de stervende Jakob die de zonen van Jozef zegent niet de context was van Genesis 47. Er werd weinig gelet op de verschillende 'registers' die in de bijbelse taal worden aangeslagen. De Nederlandse taal verandert voortdurend. Deze deuterocanonieke boeken komen wel voor in de vertaling van het Oude Testament voor rooms-katholieke gelovigen. En wat wil Hij van u? Zo was er een groepering die van God een moeder wilde maken.

Next

Taalverandering

verschillende bijbelvertalingen naast elkaar

Wie zich verder ontwikkelt en afstand neemt van het eerder gevolgde Godsbeeld, zoekt het elders. Afgrond versus vloed; zweven over versus zweven boven en wateren versus water. Geen enkele Bijbelvertaling kan tegelijk én maximaal nauwkeurig én maximaal begrijpelijk én maximaal vloeiend zijn. Houd van je Heer God met je hele hart en met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt. Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Zo gaat Jezus, de volmaakte onschuld,metterdaad zijn schouders zetten onder de enorme schuldenlast van de mensheid Vertalen is altijd een beetje verraden. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sódom en Gomórra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan die stad.

Next